OPENING CEREMONY OF THE TOOLKIT INTERNATIONAL COMMUNICATION HUB (TICH), (PERADENIYA, 2 JULY 2021)