Partners

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

https://www.unibo.it/en

 

Professor Paola Bonifacci  

Department of Psychology

 

KU LEUVEN

https://www.kuleuven.be/english/kuleuven

 

Professor Orhan Agirdag 

Educational sciences

 

FREE UNIVERSITY OF BERLIN 

https://www.fu-berlin.de/en/index.html#

 

Professor Flava Adani

Institute of Special Education

 

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE 

https://en.uj.edu.pl/en

 

Professor Zofia Wodniecka-Chlipalska

Institute of Psychology